Споразумение с потребителя

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Това Споразумение с потребителя (наричано по-долу „Споразумението“) се отнася за сайта

"topquality.bigbadmole.com/bg/" се намира на адрес https://topquality.bigbadmole.com/bg/.

1.2. Сайтът "topquality.bigbadmole.com/bg/" (наричан по-долу "Сайтът") е собственост на физическо лице.

1.3. Настоящият Договор урежда отношенията между Администрацията на сайта "topquality.bigbadmole.com/bg/" (наричана по-долу "Администрация на сайта") и Потребителя на този Сайт.

1.4. Администрацията на сайта си запазва правото да променя, добавя или изтрива клаузи от настоящото споразумение по всяко време, без да уведомява потребителя.

1.5. Използването на Сайта от Потребителя означава приемане на Споразумението и промени в него.

1.6. Потребителят е лично отговорен за проверката на това Споразумение за промени в него.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА

2.1. Следните термини имат следните значения за целите на настоящото споразумение:

2.1.1 "topquality.bigbadmole.com/bg/" - интернет ресурс, разположен на име на домейн

https://topquality.bigbadmole.com/bg/, осъществявайки дейността си чрез интернет ресурс и свързаните с него услуги (наричани по-нататък - сайта).

2.1.2. "topquality.bigbadmole.com/bg/" - сайт, съдържащ информация за стоките и / или услугите и / или други

стойности за потребителя, продавача и / или доставчика на услуги, което позволява избор, поръчка и (или) закупуване на стоките и / или получаване на услугата.

2.1.3. Администрация на сайта - упълномощени служители да управляват Сайта, действайки от името на физическо лице.

2.1.4. Потребителят на Сайта (наричан по-нататък Потребителят) е лице, което има достъп до Сайта чрез Интернет и използва Сайта.

2.1.5. Съдържанието на сайта (по-нататък - Съдържание) - защитени резултати от интелектуалния

дейности, включително литературни текстове, техните заглавия, предговори, анотации, статии, илюстрации, корици, музикални произведения със или без текст, графични, текстови, фотографски, производни, композитни и други произведения, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, имена на търговски марки , логотипи, компютърни програми, бази данни, както и дизайн, структура, избор, координация, външен вид, общ стил и местоположение на съдържанието, съдържащо се в Сайта и други обекти интелектуално собственост колективно и / или индивидуално, съдържаща се https://topquality.bigbadmole.com/bg/ сайт.

3. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

3.1. Предмет на настоящото споразумение е да предостави на потребителя достъп до него

Продукти, съдържащи се на сайта и / или предоставяните услуги.

3.1.1. Сайтът предоставя на Потребителя следните видове услуги (услуги):

достъп до инструменти за търсене и навигация в сайта;

предоставяне на възможност на потребителя да публикува съобщения, коментари, мнения на потребители, да оценява съдържанието на сайта;

достъп до информация за продукта и / или услугата за информация за покупката на стоки

платена / безплатна база;

3.1.2. Настоящото споразумение обхваща всички съществуващи (наистина

услуги (услуги) на Сайта, както и всички последващи промени и допълнителни услуги (услуги), които се появяват в бъдеще.

3.2. Достъпът до сайта е безплатен.

3.3. Това споразумение е публична оферта. С достъпа до Сайта се счита, че Потребителят се е присъединил към това Споразумение.

3.4. Използването на материали и услуги на Сайта се регулира от нормите на текущата

законодателство на Руската федерация.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Администрацията на сайта има право:

4.1.1. Промяна на условията за ползване на Сайта, както и промяна на съдържанието на този Сайт.

Промените влизат в сила от момента на публикуване на новата версия на Договора на Уебсайта.

4.1.2. Изтриване на потребителски акаунти.

4.1.3.Откажете да се регистрирате, без да посочите причина.

4.2. Потребителят може:

4.2.1. Използвайте всички услуги, налични на Сайта, както и да закупувате всички Продукти и / или Услуги, предлагани на Сайта.

4.2.2. Задавайте въпроси, свързани с услугите на сайта:

по имейл:

4.2.3. Използване на Сайта единствено за целите и по начина, предписан от Договора и не е забранен от законите на Руската федерация.

4.2.4. Копирането на информация от Сайта е разрешено с посочване на източника.

4.2.5. Изискване от администрацията да скрие всяка информация за потребителя.

4.2.6. Използвайте информацията на сайта за лични нетърговски цели.

4.2.7. Получете достъп до използването на Сайта след спазване на изискванията за регистрация.

4.3. Потребителят на сайта се задължава да:

4.3.1. Да предоставя, при поискване от страна на Администрацията на сайта, допълнителна информация, пряко свързана с услугите, предоставяни от този Сайт.

4.3.2. Спазвайте имуществените и неимуществените права на авторите и другите носители на права при използване на Сайта.

4.3.3. Не предприемайте действия, които могат да се считат за нарушаване на нормалната работа на сайта.

4.3.4. Не разпространявайте поверителна и защитена информация, използвайки сайта.

законодателството на Руската федерация информация за физически или юридически лица.

4.3.5. Избягвайте всякакви действия, в резултат на които може да се наруши поверителността на информацията, защитена от законодателството на Руската федерация.

4.3.6. Не използвайте сайта за разпространение на рекламна информация, освен със съгласието на администрацията на сайта.

4.3.7. Не използвайте услуги за:

4.3.7.1. нарушение на правата на непълнолетните и (или) причиняването им на вреди във всякаква форма.

4.3.7.2. нарушаване на правата на малцинствата.

4.3.7.3. представяте себе си като друго лице или представител на организацията и / или

общности без достатъчно права, включително за персонала на този сайт.

4.3.7.4. невярно представяне относно свойствата и характеристиките на всички стоки и / или услуги, публикувани на сайта.

4.3.7.5. неправилно сравнение на стоките и / или услугите, както и формирането на отрицателен

отношение към лица (които не го правят) да използват определени стоки и / или услуги или да осъждат тези лица.

4.3.7.6. изтеглянето на незаконно съдържание, което нарушава правата на трети страни;

насърчава насилие, жестокост, омраза и / или дискриминация, основана на расова,

национални, сексуални, религиозни, социални характеристики; съдържа неистински

информация и (или) обиди към конкретни лица, организации, органи.

4.3.7.7. стимули за извършване на незаконни действия, както и подпомагане на лица, чиито действия са насочени към нарушаване на ограниченията и забраните, действащи на територията на Руската федерация.

4.3.8. Осигурете точността на предоставената информация.

4.3.9. Гарантиране на сигурността на личните данни от достъпа на трети страни.

4.3.10. Актуализирайте личните данни, предоставени при регистрацията в случай на тяхната

да се промени.

4.4. Потребителят е забранен от:

4

4.4.1. Използвайте всички устройства, програми, процедури, алгоритми и методи, автоматични устройства или еквивалентни ръчни процеси за достъп, придобиване,

копирате или проследявате съдържанието на сайта.

4.4.2. Прекъсване на правилното функциониране на сайта.

4.4.3. По всякакъв начин да заобиколите навигационната структура на Сайта за получаване или опит

да получите всякаква информация, документи или материали по какъвто и да е начин

не са изрично представени от услугите на този Сайт.

4.4.4. Неупълномощен достъп до функциите на Сайта, всички други системи или мрежи,

свързани с този сайт, както и всички услуги, предлагани на сайта.

4.4.5. Нарушавате системата за сигурност или удостоверяване на сайта или в която и да е мрежа

свързани със Сайта.

4.4.6.Извършване на обратно търсене, проследяване или опит за проследяване на всяка информация за всеки друг потребител на сайта.

4.4.7. Използвайте Сайта и неговото съдържание за цели, забранени от закона.

На Руската федерация, както и да подстрекават всяка незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на Сайта или други лица.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

5.1. Сайтът и съдържанието, включено в Сайта, са собственост и се управляват от Администрацията на сайта.

5.2. Съдържанието на сайта е защитено от авторско право, закон за търговските марки, както и други права, свързани с интелектуалната собственост и закона за нелоялна конкуренция.

5.3. Придобиването на Стоките, предлагани на Сайта, може да изисква създаването на потребителски акаунт.

5.4. Потребителят е лично отговорен за поддържането на поверителността.

информация за профила, включително парола, както и за всички дейности

който се извършва от името на потребителския акаунт.

5.5. Потребителят трябва незабавно да уведоми администрацията на сайта за

неразрешено използване на неговия акаунт или парола или друго нарушение на сигурността.

5.6. Администрацията на сайта има право едностранно да анулира сметката

Потребителски запис, ако той не е бил използван повече от 36 календарни месеца, без да уведомява потребителя.

5.7. Настоящото споразумение обхваща всички допълнителни условия за закупуване на стоки и / или предоставянето на услуги, предоставяни на сайта.

5.8. Информацията, публикувана на уебсайта, не трябва да се тълкува като промяна в настоящото споразумение.

5.9. Администрацията на сайта има право по всяко време, без да уведомява Потребителя да прави промени в списъка на Продуктите и услугите, предлагани на Сайта, и (или) техните цени.

5

5.10. Документът, посочен в клауза 5.11 от настоящото Споразумение, регламентира в съответната част и разширява ефекта му върху ползването на Сайта от потребителя:

5.11. Декларация за поверителност: https://topquality.bigbadmole.com/bg/privacy-policy.html

5.12. Всеки от документите, изброени в клауза 5.11 от настоящото споразумение, може

подлежи на подновяване. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Всички загуби, които Потребителят може да понесе в случай на умишлено или

безразсъдно нарушение на която и да е разпоредба на настоящото споразумение, както и поради

неоторизиран достъп до комуникациите на друг потребител, администрацията на сайта не се възстановява.

6.2. Администрацията на този сайт не носи отговорност за:

6.2.1. Закъснения или откази в процеса на операцията, произтичащи от непреодолима сила, както и всеки случай на проблеми в телекомуникациите, компютрите, електрическите и други свързани системи.

6.2.2. Действия на трансферни системи, банки, платежни системи и забавяния, свързани с тях

работа.

6.2.3. Правилното функциониране на Сайта, ако Потребителят няма необходимите технически средства за неговото ползване, както и не носи никакви задължения да предоставя на потребителите такива средства.

7. НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. Администрацията на сайта има право да разкрива информация за Потребителя, ако действащото законодателство на Руската Федерация изисква или разрешава такова разкриване.

7.2. Администрацията на сайта има право без предизвестие до Потребителя да прекрати и (или) блокира достъпа до Сайта, ако Потребителят е нарушил това Споразумение или условията за ползване на Сайта, съдържащи се в други документи, както и в случай на прекратяване на Сайта или поради технически проблем или проблем.

7.3. Администрацията на сайта не носи отговорност пред Потребителя или трети страни за прекратяване на достъпа до Сайта в случай на нарушение от страна на Потребителя на която и да е разпоредба от този Договор или друг документ, съдържащ условията за ползване на Сайта.

7.4.Администрацията на сайта има право да разкрие всяка информация, събрана за Потребителя на този Сайт.

информация, ако разкриването е необходимо във връзка с разследване или жалба във връзка с незаконното използване на Сайта или за установяване (идентифициране) на Потребител, който може да наруши или наруши правата на Администрацията на сайта или правата на други Потребители на Сайта.

7.5. Администрацията на сайта има право да разкрие всяка информация за Потребителя, която смята за необходима за изпълнение на разпоредбите на действащото законодателство или съдебни решения, да гарантира спазването на условията на този Договор, да защитава правата или сигурността на организацията, Потребителите.

8. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1. В случай на разногласия или спорове между страните по този въпрос

Предварително условие на споразумението преди подаване на заявление в съда е да се предяви иск

(писмено предложение за доброволно уреждане на спора).

8.2. Получател на иска в рамките на 30 календарни дни от датата на получаването му, в писмена форма

уведомява заявителя за претенцията относно резултатите от разглеждането на иска.

8.3. Ако не е възможно доброволно разрешаване на спора, всяка от страните има право

да обжалва пред съда за защита на техните права, които им се предоставят от действащия

законодателство на Руската федерация.

8.4. Всяка претенция относно условията за ползване на Сайта трябва да бъде подадена в рамките на 5 дни след възникване на основанията за иска, с изключение на защитата на авторските права на материалите на Сайта, защитени от закона. В случай на нарушение на условията на тази клауза, всяка претенция се оставя без разглеждане от съда.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Администрацията на сайта не приема насрещни оферти от Потребителя във връзка с промени в настоящото Споразумение с потребителя.

9.2. Потребителските мнения, публикувани на сайта, не са поверителна информация и могат да бъдат използвани от администрацията на сайта без ограничения.

Актуализирано на 12 март, 2018 г.

оценки

Как да изберем

мнения